Pentoxifylline 0,2% - 100 ml, 250 ml, 500 ml | JV Pharmland LLC

Pentoxifylline 0,2% - 100 ml, 250 ml, 500 ml

Trade name 
Pentoxifylline 0,2%
International name 
Pentoxifylline