Pentoxifylline 0,08% - 100 ml, 250 ml, 500 ml | JV Pharmland LLC

Pentoxifylline 0,08% - 100 ml, 250 ml, 500 ml

Trade name 
Pentoxifylline 0,08%
International name 
Pentoxifylline